Informace o zpracování osobních údajů

Vážená paní, vážený pane,

účelem tohoto dokumentu je Vám, klientům společnosti ALD Automotive s.r.o., poskytnut informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech spojených s nimi. Chceme, abyste věděli, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi dále nakládáme a na jaké účely je využíváme. Údaje, které můžeme získat pocházejí nejen od Vás, našich klientů, ale i z jiných zdrojů. V tomto dokumentu se také dozvíte, komu tato data můžeme poskytnout.

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem, vždy v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. Vaše osobní údaje bezpečně uchováváme po nezbytně nutnou dobu podle lhůt, které nám ukládají právní předpisy a regulace.

V ALD platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či oddělení může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo skupinu ALD a Skupinu KB, s výjimkou případů, kdy máme Váš souhlas, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (například v případě dodavatelů nebo v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení apod.).

Vaše osobní údaje zpracováváme například pro to, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu, poskytovat Vám naše služby a zajistit smluvní povinnosti, či komunikaci s Vámi. Mimo této skutečnosti musíme naplnit zákonné a regulatorní požadavky, zejména v oblasti zákona proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Dále obezřetně přistupujeme k řízení rizik, čímž zajištujeme náš oprávněný zájem. V ostatních případech, zejména v oblasti zpracovaní údajů za účelem marketingu, pracujeme s těmito údaji pouze na základě vašeho souhlasu. 

Tyto Informace o zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“ nebo jen „GDPR“)

Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Pokud by Vám nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. Pro dotazy prosím volejte na 955 525 000, e-mail: osobniudaje@aldautomotive.com.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:
Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, www.uoou.cz. Informace o zpracování Vašich osobních údajů budu v případě změn v dokumentu aktualizovány.

1. Kdo je správce Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost ALD Automotive s.r.o. (dále jen „ALD“).

Kontaktní údaje správce:
ALD Automotive s.r.o.,
se sídlem U Stavoservisu 527/1, Malešice, 108 00 Praha 10
email: osobniudaje@aldautomotive.com
www.aldautomotive.cz
IČ: 61063916, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 43360

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO – Data Protection Officer):
DPO můžete kontaktovat emailem na osobni_udaje@kb.cz, telefonicky z ČR na 800 521 521, ze zahraničí na +420 955 559 550  nebo písemně na adrese:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů / DPO KB
Na Příkopě 969/33
114 07 Praha 1
Česká Republika

Správce Vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Údaje, které jste nám poskytli nebo které jsme získali, využíváme v souvislosti s naplněním jednoho nebo více účelů. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále. V případě udělení Marketingového skupinového souhlasu jsou data sdílena v rámci celé Skupiny KB (více kapitola „Jaké souhlasy máme v ALD?“).

Situace, ve kterých získáváme údaje o Vás jsou nejčastěji:

Sjednáváte si náš produkt nebo službu

V případě, kdy si náš produkt nebo službu s námi sjednáváte nebo o ně projevíte zájem, předáváte nám Základní údaje a údaje nezbytné k tomu, abyste mohli s námi uzavřít smlouvu nebo sjednat službu.

Užíváte naše produkty či služby

Mezi „užívání produktu“ patří např. užívání vozidla na základě leasingové smlouvy uzavřené mezi Vámi a ALD, užívání doplňkových služeb souvisejících s užíváním vozidla, jakož i užívání dalších sjednaných služeb s ALD. ALD spravuje údaje, které jste nám předali a jsou nutné k poskytnutí produktu či služby.

Komunikujete a jednáte s námi

V průběhu Vaší komunikace s námi, ať už s námi komunikujete elektronicky, písemně, po telefonu, nebo při osobní návštěvě, údaje z této komunikace shromažďujeme a spravujeme u nás v ALD. Mimo jiné spravujeme záznamy z bezpečnostních kamer a údaje z cookies.

Komu svoje osobní údaje poskytujete?

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř ALD. Vybrané údaje předáváme mimo ALD pouze tehdy, pokud nám to dovolíte(takovéto povolení může být uděleno Marketingovým souhlasem), pokud to vyžaduje právní předpis nebo pokud se jedná o sdílení dat pro účely jednání o smlouvě a její následné plnění. Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, Vaše údaje jsou zpracovávány spolupracujícími distributory a dodavateli. Některé naše služby jsou poskytovány ve spolupráci se společnostmi mimo ALD. Vaše data jsme povinni předávat různým státním i mezinárodním orgánům, vždy však za podmínek stanovených právními předpisy.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme v ALD?

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě a na základě které je možné fyzickou osobu identifikovat. V ALD jsme k Vám otevření, a proto je pro nás důležité, abyste věděl/a, jak Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme. Údaje, které budeme zpracovávat, zahrnují: jméno a příjmení, rodné číslo (u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní údaje, informace o bonitě a důvěryhodnosti, sociodemografická data, informace o využívání produktů a služeb, informace z žádostí o produkty a služby, nebo jiné interakce mezi Vámi a námi, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte, či mobilní aplikace a údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací z internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran.

V následující části Vám přiblížíme, o jaké osobní údaje jde, včetně příkladů:

Ztotožňující údaje subjektu

Ztotožňující údaje jsou součástí každé smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Jedná se zejména o akademický titul, jméno, příjmení, rodné číslo a datum nebo místo narození (v případě, že vedete svůj vlastní podnik, to může být i IČO a adresa podnikání), čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie, identifikační údaje Vašeho zástupce nebo kontaktní osoby, kterou určíte, identifikační údaje plátce vyúčtování a bankovní spojení a podpis. Tyto údaje jsou pro nás důležité, abychom měli jistotu, že kontaktujeme skutečně tu správnou osobu.

Adresní a kontaktní údaje

Zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail jsou nezbytné k tomu, abychom Vám byli schopni naši komunikaci doručit.

Popisné údaje

Sociodemografické údaje

Popisné údaje zahrnují například sociodemografické údaje. Jde o klasické statistické údaje, například věk, místo pobytu, stav (svobodný/á, rozvedený/á), vzdělání, příjem atp. Tyto údaje nám o sobě sdělujete při zřizování produktů nebo si je odvozujeme z jiných dat, která o Vás máme.

Majetkové poměry

Abychom si o Vás mohli vytvořit finanční obraz, sbíráme informace, které vypovídají o Vašich majetkových poměrech. Informujete nás o svém příjmu, závazcích jako například o dalších půjčkách nebo leasingu.

Daňová rezidence a zákonné požadavky

ALD jako leasingová společnost má v určitých případech poskytování služeb povinnost předávat některé informace ze zákona. Jako příklad bychom mohli uvést zákon, který nám nařizuje sbírat i údaje zjišťované a prověřované v souvislosti s posouzením rizika z pohledu prevence a legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Podnikatelské charakteristiky klienta nefinančního charakteru

Abychom mohli odpovědně pomoci při Vašich podnikatelských činnostech, zajímá nás prostředí a odvětví v jakém podnikáte.

Údaje z veřejných registrů

Občas nám naše vlastní data nepostačují. Proto, využíváme i informace z externích zdrojů. Jedná se zejména o veřejně dostupné rejstříky, například obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů, registr dlužníků, profesní registry, či registr neplatných dokladů.

Údaje zpracovávané pro obsluhu klientů a z průzkumů

Aktivity spojené s marketingem považujeme za vhodný způsob, jak Vás upozornit na novinky v produktech, službách či výhody, které pro Vás připravujeme. Proto osobní údaje, které můžeme zpracovávat jako jsou Základní údaje, používáme k tomu, abychom o Vás co nejefektivněji pečovali.

Samozřejmě nás zajímají Vaše názory a potřeby. Například když připravujeme nový produkt nebo službu, chceme znát názor na naše stávající produkty, služby nebo reklamy. Ptáme se přímo Vás, našich klientů, v různých výzkumech. Výstupem z nich jsou průměrné výsledky pro celou skupinu respondentů, nikdy ne na úrovni jednotlivců, ale také se inspirujeme konkrétními výroky. U vývoje nových služeb je to trošku jiné – kromě toho, že se respondentů ptáme, jak se jim nové návrhy aplikace líbí, provádíme s nimi tzv. uživatelské testování. Tyto testy nám umožní zjistit, zda je aplikace nejenom líbivá, ale že je také jednoduše ovladatelná.

Informace z Internetu a sítí

Informace z využívání našich elektronických aplikací kromě jiných zahrnují také tzv. geolokační údaje. Jde o údaje, které přesně identifikují adresní bod odkud je prováděn samotný vstup do aplikace. Z logů do internetové aplikace odečítáme Vaši polohu při přihlášení. Geolokační údaje také využíváme při návštěvě našich internetových stránek, abychom Vám podle Vaší aktuální polohy nabídli kontakt na smluvního partnera ve Vaší blízkosti. Všechny tyto informace sbíráme jen s Vaším souhlasem (viz kapitola „Jaké souhlasy máme v ALD?“)

Telematika

Informace z využívání našich vozidel mohou v případě Vámi objednané služby zahrnovat také tzv. geolokační údaje určující polohu vozidla v rámci jeho užívání. Podmínky správy a zpracování geolokačních informací jsou upraveny vzájemným ujednáním mezi Vámi a ALD při objednání této služby.

Citlivé údaje

Citlivé údaje jsou speciální kategorií, která zahrnuje údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob. Můžeme sem zahrnout i genetické a biometrické údaje. V naprosté většině případů však tento druh osobních údajů ALD vůbec nesbírá a nezpracovává.

Údaje z komunikace a interakce s klientem

Souhlasy klienta

V ALD zpracováváme osobní údaje na základě různých souhlasů. Pro komunikaci s Vámi a zpracovaní Vašich osobních údajů například pro marketingové účely nám udělujete speciální souhlas. Více informací najdete v kapitole „Jaké souhlasy máme v ALD?“.

Reklamace a stížnosti

V případě, že jste nebyl/a s něčím u nás spokojen/a můžete podat reklamaci nebo stížnost.. Informace spojené s šetřením stížnosti, či reklamace zpracováváme, abychom Vám poskytli co nejrelevantnější odpověď.

Elektronické komunikační prostředky využívané k autentizaci a autorizaci

Pracujeme i s údaji o elektronických komunikačních prostředcích, které především slouží zejména k autentizaci, to znamená k ověření Vaší identity a autorizaci. Jako příklad údajů, které spadají do této kategorie je digitální podpis, certifikát, nebo běžně používané přihlašovací uživatelské jméno do aplikací, nebo sériová a výrobní čísla zařízení (MAC adresa).

Vymáhání pohledávek

Pokud se náhodou dostaneme do situace, při níž nebudete schopni plnit své závazky vůči nám, zpracováváme informace, které se týkají vymáhání pohledávek. Zjišťujeme Vaši aktuální adresu, kontaktní údaje a další případné doplňující informace z interních i externích zdrojů. Komunikujme s Vámi telefonicky, písemně, elektronickými kanály nebo dalšími komunikačními prostředky. Celou komunikaci mezi Vámi a ALD si zaznamenáváme a uchováváme i pro účely soudních sporů.

Kamerové záznamy

Chceme abyste se cítili u nás bezpečně, a proto monitorujeme prostory poboček, ale i jiných prostor ALD. Záznamy z těchto kamer uchováváme po dobu nezbytně nutnou.

Údaje spojené s vazbami na jiné subjekty

Pro účely jednání o smlouvě, či oprávněné zájmy a zákonné tituly evidujeme a uchováváme záznamy o vztazích, o rodině (například pro vztah ručitelství), tak i záznamy o dodavatelských a odběratelských vztazích.

Vy znáte nás, a proto se i my zajímáme o to, kdo jste Vy - náš klient. Proto se snažíme o Vás zjistit informace o vazbách mezi Vámi a jinými fyzickými osobami. Můžete být také zástupci, či statutárními orgány právnických osob. Tato spojení můžeme při poskytování služeb zaznamenávat.

Údaje spojené s vazbami subjektů k produktům/službám

Návrh podmínek  leasingu vozidla

Pokud od nás chcete poskytnout leasing vozidla, identifikujeme Vás jako žadatele, a případně i Vaše spolužadatele. Vytvoříme Vám návrh podmínek leasingu, kde určíme všechny potřebné parametry (typ vozidla, rozsah služeb, výši splátek atd.).

Hodnocení kreditních rizik klientů

Hodnocení kreditního rizika klienta představuje celkové vyhodnocení finančních a nefinančních faktorů ovlivňujících schopnost Vás jako klienta dostát svým závazkům.

Informace o bonitě a důvěryhodnosti

V případě, že u nás žádáte leasing vozidla, resp. financování, zákon a naše interní předpisy nás v některých případech zavazují ověřovat si Vaši bonitu a důvěryhodnost v příslušných registrech. Tyto informace spolu s informacemi uloženými v našich systémech (například Vaše transakční údaje) jsou podkladem pro výpočet Vaší bonity, resp. schopnosti splácet své závazky.

Údaje zpracovávané z právní povinnosti a oprávněných zájmů

Údaje, které o Vás zpracováváme za účelem plnění naší právní povinnosti

Mezi příklady údajů, které zpracováváme z právní povinnosti zařaďujeme zdroje a původ příjmů, kapitálová provázanost, státní příslušnost, místo pobytu, politická příslušnost apod.

Údaje, které o Vás zpracováváme za účelem oprávněných zájmů

Údaje, které o Vás zpracováváme za účelem našich oprávněných zájmů, typicky slouží k zajištění bezpečného používání našich produktů a služeb, řízení našich rizik, posuzování důvěryhodnosti a solventnosti, předcházení a vyhodnocování možných podvodných jednání apod.

3. Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?

Údaje zpracovávané v ALD pocházejí z různých zdrojů. Nejčastěji nám je poskytnete Vy jako klient. V celé řadě případů si údaje k dalšímu zpracování vytváříme sami (poměrové ukazatele, analýzy, reporty apod.). Využíváme i další informace, které získáme o klientovi v rámci naší činnosti z veřejných zdrojů, které byly zveřejněné v souladu se zákonem (například veřejné seznamy a rejstříky, případně jiné veřejné informační zdroje) nebo od spolupracujících třetích stran.

Stejně můžeme poskytnout Vaše osobní údaje třetím osobám, resp. příjemcům, pokud takové zpřístupnění či poskytnutí je smluvně dohodnuté mezi ALD a Vámi jako klientem, nebo Vy jako klient ALD jste na takové předání poskytl svůj souhlas.

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete. Vyhrazujme si právo nevyžádané osobní údaje zničit. O tomto postupu budeme subjekt osobních údajů informovat.

4. Jaké zákonné důvody máme pro zpracování Vašich osobních údajů?

Zpracovávat Vaše osobní údaje můžeme pouze v daném rozsahu, a to pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti ALD
 • zpracování je nezbytné pro osobní údaje, které o Vás zpracováváme za účelem plnění naší právní povinnosti. Jedná se o údaje, které primárně musíme sbírat, vyhodnocovat a uchovávat po stanovenou dobu, protože jde o plnění naší legislativní povinnosti. Jedná se např. o archivační povinnost podle různých zákonů regulujících oblast našeho podnikání, získávání a vyhodnocování údajů pro potřeby plnění povinností při předcházení praní špinavých peněz a celé řady dalších zákonů
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme jako ALD, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů
 • udělili jste nám souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétních účelů (viz kapitola „Jaké souhlasy máme v ALD?“)

5. Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel, např. abychom mohli poskytovat danou službu. Zahrnuje to případy, kdy sjednáváme novou smlouvu nebo je plněna již uzavřená smlouva. Typicky jde o identifikaci Vaší osoby.

Povinnost zpracovávat údaje nám dále stanoví řada právních předpisů. Tak například zákon proti praní špinavých peněz stanovuje povinnost vyžadovat Vaše identifikační údaje. Mnohé údaje musíme zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů jak ALD, tak i třetích osob. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme.

V ostatních případech Vaše údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem.

V následných odstavcích uvádíme příklady účelů zpracování údajů v ALD v ukázkových situacích:

Poskytnutí produktu nebo služby

Identifikace klienta

Abychom mohli uzavřít smlouvu a poskytovat Vám naše služby potřebujeme znát Vaše Základní údaje. V případě poskytování vybraných druhů služeb Vás potřebujeme identifikovat na základě zákona proti praní špinavých peněz, který nám toto nařizuje. Identifikace je nutná i v případě, že chcete uplatnit svá práva v záležitostech ochrany osobních údajů. Abyste mohli obsluhovat své produkty pomocí aplikací a mohli s námi komunikovat elektronicky, spravujeme Vaše přístupové údaje – zejména přihlašovací jména a hesla, která slouží k bezpečné autentizaci Vaší osoby.

Příprava smlouvy na Vaši žádost

Shromažďujeme a zpracováváme pouze údaje, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh Vaší smlouvy. Abychom s Vámi mohli smlouvu uzavřít, potřebujeme znát Vaše jméno a kontaktní údaje. Další okruh údajů závisí na charakteru služby, která je předmětem smlouvy. Tak například pro leasing vozidla je nezbytné zjistit údaje o Vaší bonitě. Údaje až do podpisu smlouvy používáme pouze k přípravě návrhu smlouvy na Vaši žádost. Po podpisu smlouvy zpracováváme údaje za účelem její realizace; pokud smlouva nebyla podepsána, zpracováváme je pouze tehdy, pokud jejich zpracování pokrývá jiný účel.

Používání produktů a služeb

Tím, že jste si zvolili naše produkty a využíváte naše služby, dochází z naší strany ke zpracování Vašich údajů. Především se jedná o Vaše Základní údaje, údaje o produktech a službách a geolokační údaje. Údaje registrujeme, spravujeme a udržujeme je v aktuálním stavu. Pokud čerpáte naše služby pomocí mobilních zařízení, popř. přes internetové aplikace, jakož i zařízení telematiky (pokud to po nás vyžadujete), sbíráme údaje o Vaší poloze. Na elektronických portálech, které využíváte pro obsluhu produktů, Vám zobrazujeme základní informace o Vás a Vašich produktech a tyto informace spravujeme, abychom Vám obsluhu produktů usnadnili.

Udržování komunikace s klientem a zlepšování péče o klienty

Řízení vztahů se zákazníky

Respektujeme Vaše potřeby a preference. Za tímto účelem se snažíme mít ucelený přehled o tom, jaké služby využíváte a jaká máte přání. Řešíme s vámi nejrůznější záležitosti týkající se příslušného produktu, zejména jeho založení, nastavení, změny, poskytování informací o produktu a další. Řešíme i Vaše požadavky, přání a stížnosti na našich pobočkách, zákaznických linkách, internetových stránkách, v mobilních aplikacích a dalšími způsoby. Tyto požadavky se mohou vedle našich produktů a služeb týkat i uplatňování Vašich práv v záležitostech ochrany osobních údajů. Zjišťujeme, zda jste u ALD spokojený a zda nám chcete nadále zachovat přízeň. Pokud přijdete na pobočku, chceme Vás identifikovat a nabídnout Vám vhodnou obsluhu. Z těchto důvodů zpracováváme zejména příslušné údaje o produktech a službách, profilové údaje a údaje z naší komunikace a interakce, které nám sdělíte.

Zasílání servisních zpráv

V rámci poskytování našich služeb Vám zasíláme zprávy, které slouží k obsluze vašeho produktu. Za tímto účelem zpracováváme Vaše kontaktní údaje.

Pohodlí v elektronických kanálech

Pro tento účel zpracováváme informace, z jakých zařízení k našim službám přistupujete elektronickou cestou, Vaše preference nastavení služeb a údaje, které na našich stránkách vyplníte, neboť Vám chceme zajistit pohodlné využívání našich webových stránek a aplikací. Údaje ukládáme na Vaše zařízení v podobě tzv. cookies. Pomocí nich můžeme respektovat Vaši volbu jazyka, uchováváme také vámi uvedené údaje ve webových formulářích pro případ, že se k nim budete později chtít vrátit. O zpracování cookies jste zvlášť informováni.

Řízení rizik a ochrany aktiv klienta, ALD, i třetích stran

Informace pro posouzení kreditního rizika

K řízení rizik vztahujících se k leasingu vozidla a produktům se rozhodujeme na základě posouzení rizika, např. zda budete schopni splatit sjednané splátky nebo jaká je pravděpodobnost, že nastane určitá pojistná událost. Abychom Vám mohli poskytnout naše služby musíme podle právních předpisů postupovat obezřetně, a proto hodnotíme rizikovost poskytnutí služby i s pomocí Vašich údajů a využíváme úvěrové registry i interní databáze obsahující i negativní informace. Naše povinnost postupovat obezřetně se promítá i do řady dalších účelů v této kategorii.

Hodnocení rizik za účelem předcházení praní špinavých peněz

Analyzujeme Vaše identifikační údaje, údaje o transakcích, které provádíte, a další nezbytné údaje podle zákona proti praní špinavých peněz, abychom praní špinavých peněz předcházeli, přičemž některé z těchto údajů čerpáme i z našich interních databází.

Řešení sporných záležitostí a soudních sporů

V případě, že jsme nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení a řízení se týká Vaší osoby, použijeme v nezbytném rozsahu Vaše Základní údaje, údaje o produktech a službách, údaje z naší komunikace a interakce, případně další údaje nezbytné k ochraně našich práv.

Zlepšování péče o klienty

Řízení vztahů se zákazníky

Respektujeme Vaše potřeby a preference. Za tímto účelem se snažíme mít ucelený přehled o tom, jaké služby využíváte a jaká máte přání. Řešíme s vámi nejrůznější záležitosti týkající se příslušného produktu, zejména jeho založení, nastavení, změny, poskytování informací o produktu a další. Řešíme i Vaše požadavky, přání a stížnosti na našich pobočkách, zákaznických linkách, internetových stránkách, v mobilních aplikacích a dalšími způsoby. Tyto požadavky se mohou vedle našich produktů a služeb týkat i uplatňování Vašich práv v záležitostech ochrany osobních údajů. Zjišťujeme, zda jste u naší skupiny spokojený a chcete nám nadále zachovat přízeň. Z těchto důvodů zpracováváme zejména příslušné údaje o produktech a službách, profilové údaje a údaje z naší komunikace a interakce, které nám sdělíte.

Zajištění nezbytného vnitřního chodu ALD včetně komunikace ve Skupině KB

Sdílení informací ve Skupině KB

Na základě právních titulů, jiných než Váš souhlas, předáváme především v rámci Skupiny KB některé informace zejména za účelem řízení rizik, nebo informování o daňovém rezidenství klienta.

Testování změn softwaru

V některých případech nelze nový software zavést bez účinného testování na datech našich klientů. Údaje o Vás, které jsou uložené v příslušném softwaru, proto v nezbytných případech, kdy nejsou dostatečná testovací data, využíváme k testování softwaru, softwarových změn a školení našich zaměstnanců. V obvyklých případech však k těmto popsaným účelům využíváme data zcela anonymizovaná, tj. bez osobních údajů našich klientů.

Vnitřní správa, reporting, řízení informací, optimalizace procesů, školení

Naši zaměstnanci zpracovávají Vaše osobní údaje při plnění interních povinností nastavených v rámci ALD. Například pro jednotlivé obchodní případy máme nastaven ucelený schvalovací a reportovací systém. Vaše Základní údaje, profilové údaje a údaje o produktech a službách jsou používány pro účely plánování, vyhodnocování anebo větší efektivity, např. se vyhodnocuje, kdy obvykle klienti využívají konkrétní služby. Pro tyto účely jsou data agregována (jde o shrnutí velké sumy jednotlivých údajů) a výsledkem je obecný profil, souhrnné číslo, které již nemá přímou vazbu ke konkrétní osobě. Na základě právních předpisů vypracováváme různé výkazy. Některé údaje reportujeme i do Skupiny KB, zejména Základní údaje.

Statistické účely

Vaše údaje jsou také využívány pro statistické účely. V tomto případě jsou však primárně použity již údaje agregované nebo plně anonymizované.

Marketingové účely

V rámci marketingových činností zasíláme obchodní sdělení týkající se produktů a služeb různými formami, včetně využití listinné korespondence, telefonu, SMS, e-mailu, internetu, včetně klientských portálů a mobilních aplikací. Zpracováním za účelem marketingu rozumíme poznání Vašich preferencí a nabídky produktů pro Vás. Pro tento účel využíváme seskupování a hodnocení Základních údajů, údajů o produktech a službách a profilových údajů. Na základě výsledků analýz pro Vás umíme nalézt nejvhodnější produkty. Tyto činnosti mají napomoci tomu, abychom Vás neobtěžovali s nerelevantními nabídkami. Zpracování pro účely přímého marketingu však lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu (např. zasílání e-mailů a SMS klientům).

Pro obchodní sdělení ALD nebo třetích stran užívá ALD vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných ALD je vždy zřejmé, že ALD je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat na buď na Vaše kontakty na základě oprávněného zájmu, a to jen do doby, než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Splnění zákonných povinností

Kontrola, prevence praní špinavých peněz a financováni terorismu, embarga

Vaše údaje kontrolujeme, abychom zabraňovali nezákonným praktikám, jako je praní špinavých peněz. Využíváme datový profil z procesu hodnocení rizik za účelem předcházení praní špinavých peněz.

Účetnictví a daně

Shromažďujeme a zpracováváme Vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči regulačním a státním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o DPH a další účetní a daňové zákony a z důvodu povinných hlášení regulačním orgánům.

Bezpečnost

Pro tyto účely chráníme jak fyzický majetek, např. umístěním kamer v našich obchodních místech, tak i data. Kamerové systémy jsou instalovány za účelem ochrany osob a majetku proti protiprávnímu jednání. Zpracováváme záznamy z kamer. Máme nastaveny přísné mechanismy na ochranu Vašich dat.

Plnění smlouvy se smluvním partnerem odlišným od klienta

Mimo případy shora uvedené dále ALD zpracovává osobní údaje ve vztahu ke smluvním ujednáním se svými obchodními partnery, např. soukromými podnikateli – živnostníky. Pro tento účel pak ALD zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy, splnění právní povinnosti nebo oprávněného zájmu. Rozsah osobních údajů je vždy omezen stanovenými účely a cílem je vždy řádné plnění uzavřeného smluvního vztahu mezi ALD a smluvním partnerem, který není klientem ALD.

6. Jaké souhlasy máme v ALD?

V této kapitole věnujeme pozornost souhlasům v ALD.

Co je to vlastně souhlas?

Souhlas je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým osoba dává prohlášením, či jiným zjevným potvrzením, své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Všeobecně bychom mohli souhlasy v ALD rozdělit na marketingové a obecné.

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat.

Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah s ALD. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše údaje za účelem souhlasu, který jste odvolali.

Marketingové souhlasy

Marketingovým souhlasem nazýváme souhlas se zpracováním klientských údajů pro účely provádění marketingových činností, ale i zlepšování péče o klienta.

Marketingový souhlas skupinový (dále jen „Marketingový souhlas“)
V případě, že jste nám udělili Marketingový souhlas, jedná se o souhlas pro celou Skupinu KB. V tomto případě všechny společnosti Skupiny KB vystupují jako tzv. společní správci vašich osobních údajů. Pro účely uvedené v souhlasu si tedy údaje uvedené v souhlasu mohou sdílet a zpracovávat.

Souhlas můžete udělit osobně v pobočkové síti Komerční banky, v pobočkové síti jiných dceřiných společností, dále při podepisovaní smluvních dokumentů k produktům společnosti Skupiny KB zprostředkovaných přes vybrané třetí strany a prostřednictvím kanálů přímého bankovnictví (Moje Banka, Mobilní Banka).

Při udělování souhlasu ani později nelze vybírat, které společnosti bude souhlas udělen a které nikoli. Váš případný požadavek se zahrnutím pouze některých z uvedených společných správců, musíme a budeme považovat za neudělení, resp. odvolání, tohoto Marketingového souhlasu. Souhlas můžete odvolat na pobočkách distribuční sítě Skupiny KB. Odvoláte-li souhlas v jedné ze společností Skupiny KB, bude se toto odvolání vztahovat i na ostatní členy Skupiny KB, což znamená, že žádná z nich nebude po tomto datu moci dál zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely uvedené v Marketingovém souhlasu.

Všechny údaje udělené souhlasem Skupina KB zpracovává společně a mohou být i vzájemně předávány mezi správci. Znamená to např., že informace, kterou o sobě poskytnete bankovnímu poradci KB, v případě podepsaného Marketingového souhlasu, je pro marketingové účely k dispozici i ostatním společným správcům, například Modré pyramidě stavební spořitelně, a.s. Zároveň to znamená, že veřejně dostupné informace o vás si rovněž sdílíme mezi všemi společnostmi Skupiny KB.

Váš Marketingový souhlas udělujete těmto společnostem, které označujeme jako „Skupina KB“:

Skupina KB

„Skupina KB“ zahrnuje tyto společnosti:

 • Komerční banka, a.s., IČO: 45317054,
 • Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO: 60192852,
 • Komerční pojišťovna, a.s., IČO: 63998017,
 • KB Penzijní společnost, a.s. , IČO: 61860018,
 • ESSOX s.r.o., IČO: 26764652,
 • ALD Automotive s. r. o., IČO: 61063916,
 • SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., IČO: 61061344,
 • Factoring KB, a.s., IČO: 25148290.

Podle zákonné definice je správcem osobních údajů každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchovávání. Všechny výše vyjmenované společnosti vystupují jako tzv. společní správci vašich osobních údajů. Pro účely uvedené v souhlasu si tedy údaje uvedené v souhlasu mohou sdílet a zpracovávat.

Způsob jakým se můžete vyjádřit k Marketingovému souhlasu

Marketingový souhlas obsahuje dvě políčka: „Souhlasím“ a „Nesouhlasím“

 • Zaškrtnutím políčka „Souhlasím“ a podpisem dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů k marketingovým účelům Skupině KB.
 • Zaškrtnutím políčka „Nesouhlasím“ a podpisem dokumentu vyjadřujete nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely výše uvedenými společnostmi v rozsahu definovaném dokumentem.
 • Vyškrtnutím, přepsáním či jiným zásahem do formuláře Marketingového souhlasu bude k souhlasu přistupováno jako k souhlasu neudělenému (viz varianta „Nesouhlasím“)

Stačí pokud Marketingový souhlas udělíte je v jedné společnosti Skupiny KB jen jednou. Zůstává v platnosti a účinnosti po dobu trvání posledního smluvního vztahu s alespoň jednou ze společností Skupiny KB a následující 1 rok nebo do doby, než souhlas odvoláte.

V případě, že Marketingový souhlas udělíte například u jednání o žádosti o produkt / službu a nakonec se rozhodnete, že se naším klientem nestanete (tj. nebude založen smluvní vztah s členem Skupiny KB), bude Váš souhlas platit 1 rok od jeho udělení, pokud jej mezitím neodvoláte. Po skončení platnosti a účinnosti Marketingového souhlasu budou vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný souhlas.

Interakce s členy Skupiny KB

Abychom předešli tomu, že Vás budeme kontaktovat vícekrát ze stejného důvodu, zaznamenáváme si informace o kontaktech mezi Vámi a námi. Jde zejména o údaje, jako je datum (případně čas) kontaktu, jeho důvod, a jestli jste kontakt inicioval Vy sám, nebo my. Týká se to kontaktů přes všechny kanály jako je telefon, SMS, chat, pošta, e-mail, datová schránka, poradenském místě nebo prostřednictvím elektronické, webové či další aplikace. Pokud šlo o nějakou nabídku z naší strany, vždy si zaznamenáváme Vaši reakci – jestli se Vám nabídka líbila, či nikoliv. Reakce evidujeme z důvodu, abychom Vám produkt, který Vás neoslovil, nenabízeli znova.

7. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše údaje uchováváme po nezbytně nutnou dobu, archivujeme je zpravidla 10 let, a to podle lhůt, jak nám to ukládají právní předpisy.

Při nakládání s Vašimi údaji ctíme pravidla datové minimalizace. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že údaje nedržíme déle, než jsme oprávnění.

U některých obchodních vztahů musíme provádět opatření podle zákona proti praní špinavých peněz. Ve smyslu tohoto zákona jsme povinni příslušné údaje, tedy zejména Vaše identifikační a transakční údaje, uchovávat po dobu nejméně 10 let od uskutečnění obchodu nebo ukončení obchodního vztahu s Vámi. Tato lhůta je obsažena i v jiných právních předpisech. Podle zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) jsme povinni uchovávat daňové doklady a evidenci s podrobnými údaji vztahující se k službám, které jsme poskytli nebo obdrželi, 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Obecně tak většinu Základních údajů a údajů o produktech a službách jsme povinni uchovávat na základě těchto zákonů.

Mezi údaje s kratší vyžadovanou dobou uchovávání patří např. údajem které bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle současného občanského zákoníku.

Údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním a sdílením údajů ve Skupině KB pro marketingové účely, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále 5 let od jeho ukončení. Pokud se naším klientem nestanete, tedy k uzavření smluvního vztahu nedojde, zpracováváme Vaše údaje pouze 1 rok od udělení souhlasu. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 10 let poté, co zanikl.

8. Kdo jsou zpracovatelé a příjemci Vašich osobních údajů?

Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje. V těchto případech je smluvně i regulací garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany ALD. Mezi nejvýznamnější zpracovatele, které společnosti ALD využívá pro zpracování osobních údajů patří:

 • poskytovatelé servisních služeb vozidel
 • poskytovatelé doplňkových služeb leasingu vozidel
 • zprostředkovatelé služeb, prodejci vozidel (dealeři)
 • poskytovatelé IT služeb
 • poskytovatelé archivačních služeb
 • subjekty vymáhající naše pohledávky
 • marketingové agentury
 • poskytovatelé produktů, např. pojištění
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů
 • poskytovatelé právních, daňových, auditorských a finančních služeb a poradenství
 • subjekty spolupracující s námi ve věrnostních programech
 • skupina KB, za podmínek v tomto dokumentu uvedených

Úvěrové registry

Za účelem ochrany práv spočívajících v posuzování Vaší schopnosti a ochoty plnit závazky ze sjednané služby se ALD informuje o záležitostech, které vypovídají o Vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti prostřednictvím úvěrových registrů na základě oprávněného zájmu, kdy tyto údaje můžeme zpracovávat o Vás i bez Vašeho souhlasu, a to zejména ve fázi sjednávání služby. Údaje jsou zpracovávány např. z databáze Bankovního registru klientských informací (BRKI), Nebankovního registru klientských informací (NRKI) a sdružení SOLUS.

BRKI/NRKI

BRKI patří k systému, který shromažďuje informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů bank. BRKI provozuje akciová společnost CBCB (Czech Banking Credit Bureau), na jejichž internetových stránkách www.cbcb.cz je možné získat veškeré informace ohledně registru. Pro účely sdílení dat v BRKI není vyžadován Váš souhlas.

NRKI provozuje zájmové sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau. Pro účely sdílení dat v NRKI také není vyžadován Váš souhlas. Protože BRKI a NRKI jsou dva registry, je mezi nimi možná vzájemná výměna informací i bez Vašeho souhlasu.

(Více v Informačním memorandu bankovního registru klientských informací [BRKI] a nebankovního registru klientských informací [NRKI].)

SOLUS

Podle zákona o ochraně spotřebitele mohou být Vaše osobní údaje vedeny v registrech sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o jejich bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba Vašeho souhlasu. ALD se účastní registrů SOLUS, zájmového sdružení právnických osob.

(Více v POUČENÍ o registrech SOLUS, který najdete na stránkách www.solus.cz)

Na vyžádání bez souhlasu

Některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o Vás. Jde zejména o Policii ČR, soudy, nebo jiné orgány moci výkonné. Údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud oprávnění vyžádat si tyto údaje umožňuje zákon.

9. Specifika ve zpracování osobních údajů pro právnické osoby

Při poskytování produktů a služeb právnickým osobám získáváme a zpracováváme též údaje o fyzických osobách, které jsou oprávněné zastupovat klienty ALD a o dalších fyzických osobách, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány v přímé souvislosti s vykonáváním jejich činností a které ALD musí anebo je oprávněná zpracovávat pro vlastní účely.  Jde především o vlastníky, skutečné majitele, nebo o osoby poskytující zajištění, jakož i řidiče vozidel, zaměstnance a další subjekty spojené s těmito osobami. Údaje získáváme primárně od klientů či jejich zástupců, z veřejně dostupných zdrojů či specializovaných databází od třetích stran.

Jedná se o identifikační údaje subjektů, adresní a kontaktní údaje, role a postavení ve firmě, které je ALD oprávněno zpracovávat v souvislosti s vykonáváním svých činností a poskytování služeb.

Tyto údaje získáváme a zpracováváme:

 • při poskytování produktů a služeb klientům pro naplnění oprávněných zájmů ALD, údaje zpracováváme po dobu trvání produktu/služby poskytované právnické osobě
 • při udržování a rozvíjení vztahu s klienty pro naplnění oprávněných zájmů ALD, údaje zpracováváme po dobu trvání produktu/služby poskytované právnické osobě
 • při obraně právních nároků pro naplnění oprávněných zájmů ALD, údaje zpracováváme po dobu trvání produktu/služby poskytované právnické osobě a následně po stanovenou dobu.

V případě že jste udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely Skupiny KB, mohou být výše uvedené údaje zpracovávány i pro tyto účely.

10. Jaká máte zákonná práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem a platnými právními předpisy. Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že má docházet ke zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn/a požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, aby ALD odstranilo takto vzniklý závadný stav. Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Vaše práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR máte jako subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od ALD:

 • potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vašich údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo státy EU
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR máte jako subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás ALD zpracovává. Jako zákazník ALD máte rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo a poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, nejsou přesné. Opravu ALD provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na poskytnutých kontaktech ALD níže v tomto článku uvedených, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR máte jako subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud ALD neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. ALD má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se budete domnívat, že nedošlo k výmazu Vašich osobních údajů, může se na nás obrátit.

Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR máte jako subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud budete popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování, a to prostřednictvím níže v tomto článku uvedených kontaktů ALD.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR máte jako subjekt údajů právo na oznámení ze strany ALD v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě Vaší žádosti můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR máte jako subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se Vás týkají a které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat ALD o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze Vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit na níže v tomto článku uvedených kontaktech ALD.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR máte jako subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu ALD a to tak, že zašlete svou výhradu na níže v tomto článku uvedené kontakty ALD, či se na něj obrátíte telefonicky. Po podání námitky bez odkladu přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje pro tyto účely.

V případě, že ALD neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, ALD zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na poskytnutých kontaktech ALD.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely máte možnost kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to na níže v tomto článku uvedených kontaktech ALD. Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat. Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

V rámci udělování souhlasu se zpracováním nám však taktéž můžete zcela odmítnout sdělit Vaše osobní údaje.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Jako subjekt údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. ALD uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pro případ, kdy nebudete spokojeni se zpracováním Vašich Osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu Osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

ALD ke všem výše zmíněným právům přistupuje stejně a snaží se vždy vyhovět Vašim požadavkům. Všechna práva je možné uplatnit bezplatně. ALD má na zpracování žádosti na uplatnění práva přiměřenou dobu – zpravidla 30 dnů. Zaslaná žádost musí obsahovat základní identifikační údaje, abychom byli schopni dohledat všechny Vaše zpracovávané údaje. V případě, kdy ALD neobdrží úplný souhrn identifikačních údajů, nemůže garantovat dohledání konečného souhrnu všech zpracovávaných údajů ve všech ALD spravovaných informačních systémech. V případě, že podle poskytnutých identifikačních dat Vaše osobní údaje v systémech ALD nedohledáme, obdržíte tuto informace také písemně.

O ukončení zpracování žádosti budete informování formou průvodního dopisu. Svá práva můžete uplatňovat jak dopisem ALD, tak přímo na pobočce nebo e-mailem.

Při výkonu vybraných práv je možné, že bude ALD potřebovat Vaši součinnost při autentifikaci. Práva lze uplatňovat pouze vlastním jménem nebo jménem svěřené osoby ve zvláštních případech.

Pokud máte otázky, volejte Infolinku ALD na 955 525 000, jděte na www.aldautomotive.cz nebo napište na osobniudaje@aldautomotive.com.

11. Kdo jsme?

ALD Automotive

ALD Automotive je přední světový poskytovatel operativního leasingu pro osobní a lehké užitkové automobily do 3,5t. Společnost je součástí silné finanční skupiny Société Générale. V České republice patří ve svém oboru mezi největší firmy na trhu a ve své správě má přes 20 000 vozidel. ALD Automotive se zaměřuje na leasingové produkty pro firemní zákazníky bez ohledu na velikost jejich fleetu.

Klienty jsou soukromé osoby, menší živnostníci, ale především firmy a velké mezinárodní korporace, o které se společnost stará i na globální úrovni. Tomu odpovídá široká škála produktů, které jsou stavěny na míru individuálním potřebám zákazníků ALD Automotive.

Klíčovým produktem je Full-Service operativní leasing, jenž byl již mnohokrát oceněn v prestižních anketách Zlatá Koruna nebo Fleet Awards. Další služby a produkty společnosti zajišťují klientům ALD Automotive maximální komfort a to včetně pick-up servisu, asistenční služby v případě poruchy i nehody, GPS monitoringu pohybu vozidel pod názvem ALD Car Monitor i on-line reportingu Fleet Monitor nebo aplikace ALD Smart Car.

Ve světě působí ALD Automotive Group ve 43 zemích a spravuje již téměř 1 500 000 vozidel. Centrála společnosti pro Českou republiku se nachází v Praze. O svoji klientelu pečuje ALD Automotive i ze svých poboček v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a Plzni.

Skupina Société Générale

Komerční banka je od října 2001 důležitou součástí mezinárodního retailového bankovnictví skupiny Société Générale, jedné z největších evropských finančních skupin.

Société Générale hraje podstatnou roli v ekonomice již 150 let. S více než 147 000 zaměstnanci působí v 67 zemích, skupina SG obsluhuje 31 milionů klientů po celém světě. Týmy skupiny Société Générale nabízejí poradenství a služby pro individuální, firemní a institucionální klienty ve třech klíčových oblastech:

 • retailové bankovnictví ve Francii s pobočkovou sítí Société Générale, Crédit du Nord a Boursorama, které nabízí komplexní škálu vícekanálových finančních služeb s vedoucí pozicí v oblasti digitálních inovací
 • mezinárodní retailové bankovnictví, pojištění a finanční služby podnikům, jejichž složky působí na rozvíjejících se trzích a vytvářejí významné specializované obchody
 • podnikové a investiční bankovnictví, privátní bankovnictví, správa aktiv a služby s cennými papíry nabízející uznávanou odbornost, špičkové mezinárodní hodnocení a integrovaná řešení.

12. Slovníček pojmů

Citlivý údaj
Údaj, který má zvláštní povahu, jako je např. informace o vašem zdraví či biometrický údaj umožňující identifikaci osoby.

Cookies
Krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. 
Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

GDPR
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Geolokace
Údaj o geografické poloze elektronického zařízení připojeného k internetu (ať už přesné nebo na úrovni země).

Oprávněný zájem
Zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce.

Osobní údaj
Informace o konkrétním, identifikovatelném člověku.

Produkt
Znamená jakékoli služba poskytovaná ALD, zejména pak Operativní leasing vozidla, Full service leasing vozidla, Fleet management a další produkty a služby nabízené ALD.

Profilování
Automatické zpracování Vašich údajů sloužící například k analýze či předpovědi vašeho chování v osobním i profesním životě, Vaší ekonomické situace a osobních preferencí.

Příjemce
Osoba, které jsou předávány údaje.

Služba
Znamená kteroukoli ze služeb, které Vám nabízíme, včetně našich produktů, služeb nabízených online a jejich podpory.

Souhlas
Jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů

Správce
Osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele.

Subjekt údajů
Osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Účel
Důvod, ke kterému správce využívá Vaše osobní údaje.

Základní údaje
Údaje, které zahrnují ztotožňující a adresné informace. 

Zpracování
Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení

Zpracovatel
Osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.

13. Dotčené právní předpisy

Obecné nařízení EU ochraně osobních údajů – GDPR

 • nařízení 216/679/EU
 • ochrana osobních údajů v EU účinné od 25. 5. 2018

Zákon o účetnictví

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zpracování účetních údajů

Zákon proti praní špinavých peněz

 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • identifikace a kontrola klientů

Zákon o ochraně spotřebitele

 • zákon č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele
 • ochrana zájmů a práv klientů

Antispamový zákon

 • zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
 • obchodní sdělení zasílaná elektronickými prostředky

Občanský zákoník 

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • ochrana soukromí osob

Zákon o daních z příjmů

 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • zpracování účetních údajů

Zákon o dani z přidané hodnoty 

 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zpracování účetních údajů

Celý dokument ke stažení ZDE.