FAQ

Seznamte se s nejčastějšími odpověďmi na Vaše otázky. Nenajdete-li tu svou, neváhejte nás kontaktovat.

ikona-covid   Covid-19

ikona-fine-management-50   Podmínky leasingové smlouvy 

ikona-short-term-hire-50   Finance

ikona-servis-50   Servis

ikona-pojisteni-50   Pojištění

ikona-asistence-50   Asistence

ikona-ukonceni-50   Ukončení smlouvy

 


ikona-covid   Covid-19

Fungují v současné době pneuservisy pro přezutí pneumatik?
Pneuservisy fungují a zůstávají nadále v provozu. Musí však dodržovat přísná hygienická opatření, proto je potřeba dopředu počítat s tím, že jejich provoz může být vinou toho omezen. Na výměnu pneumatik se můžete objednávat telefonicky, prostřednictvím našich internetových stránek či mobilní aplikace myALD Driver.

Potřebuji s autem na servis. Je to možné?
Také servis vozidel zůstává v provozu, a proto se vozidla dají dle potřeby servisovat. Počítejte však opět se sníženou kapacitou servisů, neboť reflektují zvýšená bezpečnostní a hygienická opatření související se současným stavem.

Mám s ALD podepsanou smlouvu a čekám na předání nového vozidla. Mohu si ho převzít?
Nové vozidlo je možné převzít, a to po domluvě konkrétního termínu a podmínek s ALD. Při přebírání vozu je samozřejmě zapotřebí dodržet všechna aktuální nařízení vlády, proto počítejte s časovým prodloužením tohoto procesu, především pak s lhůtou, kterou ALD potřebuje k přihlášení nového vozidla. Přihlašovací místa totiž mají omezenou pracovní dobu a tento stav musí ALD akceptovat.

Nově objednané vozidlo mi dosud nedorazilo nebo ho není možné rychle přihlásit. Smím si do té doby ponechat stávající vozidlo?
Ano, tato možnost je standardně zakotvena v našich Všeobecných smluvních podmínkách. Pronájem stávajícího vozidla si můžete prodloužit za stejných podmínek, bez nutnosti za tímto účelem kontaktovat ALD. Ponecháváme si však možnost vyzvat Vás k vrácení vozidla a převzetí vozidla nového, až bude k dispozici, či k vrácení z jiných objektivních důvodů.

Je možné uzavřít s ALD novou smlouvu na operativní leasing?
Je to možné. Můžete se s námi spojit prostřednictvím našich kontaktních míst nebo se podívejte na nabídku našich nových vozů na www.aldoperak.cz.

Jak mám vrátit vozidlo po ukončení doby operativního leasingu?
Vozidlo můžete vrátit všemi způsoby, které nabízíme v sekci Vrácení vozu po ukončení leasingu. Při osobním vrácení vozu v sídle ALD je však třeba počítat s jistými omezeními, která jsou vyvolána současnými nařízeními vlády. Jedná se zejména o minimalizaci osobního kontaktu s pracovníky ALD. Po přistavení vozidla před areál ALD je nutné fyzicky opustit prostor přebíracího místa, které je pro veřejnost uzavřeno, a vrátit se zpět až po provedení inspekce vozu. Na konci celého přebíracího procesu bude třeba podepsat a převzít si předávací protokol. O všech krocích Vás budou informovat naši pracovníci přímo na místě, proto se prosím řiďte jejich pokyny. 

ikona-fine-management-50   Podmínky leasingové smlouvy

Mohu si pronajmout více vozidel?
Ano, množství smluv uzavřených osobou nepodnikající, podnikatelem nebo společností není omezeno, záleží zejména na Vaší bonitě, kterou posuzujeme před uzavřením smlouvy.

Využiji Vaši nabídku, vyberu si vůz podle svých představ, uzavřu smlouvu a během jejího trvání platím nájem a případný servis. Po uplynutí smluvního pronájmu auto vracím a bez jakéhokoliv doplatku si mohu vybrat jiné. Chápu to tak správně?
Ano, částečně. Tento postup se týká uzavřených kalkulací, kde nedochází k dodatečné fakturaci. V průběhu smlouvy hradíte ve splátce všechny sjednané služby, což může být i pneuservis, asistenční služba, čerpání pohonných hmot. U otevřené kalkulace hradíte zálohy na služby, které jsou Vám dodatečně fakturovány. Při vrácení vozidla je také zohledňován stav vozidla a jeho nadměrné opotřebení, které je vyúčtováno dle skutečného stavu. Zohledníme také přejeté či nedojeté kilometry dle stavu tachometru při vrácení. Proces pořízení nového vozidla není předchozí smlouvou nijak ovlivněn.

Na která vozidla je možné uzavřít smlouvu o operativním leasingu pro nepodnikající osoby?
Smlouvu je možné uzavřít na jakýkoliv osobní a užitkový automobil libovolné značky a modelu do celkové hmotnosti 3,5 t.

Jaké podklady pro schválení musím doložit, když jsem fyzická osoba nepodnikající (např. zaměstnanec)?
Budeme od Vás potřebovat kopii dvou platných dokladů totožnosti a vyplněný a podepsaný dotazník (v případě zájmu o smlouvu jej včas obdržíte). V případě nejasností a pro vozidla s pořizovací cenou nad 400 000 Kč vč. DPH požadujeme také kopii výpisu z bankovního účtu.

Jaké podklady pro schválení musím doložit, když jsem podnikatel?
Potřebujeme od Vás kopii dvou dokladů totožnosti, dokladu o živnostenském oprávnění (případně kopii jiného dokladu) prokazujícího výkon činnosti, která je hlavním zdrojem Vašich příjmů. Dále kopii osvědčení o registraci k daním a kopii potvrzeného odevzdaného (FU) daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob k 31. 12. běžného a minulého zdaňovacího období. V případě, že je obchod uzavírán ve druhé polovině roku, požadujeme kopii výkazu o příjmech a výdajích k 30. 6. běžného období.

Jaké podklady Vám naše společnost musí doložit pro schválení?
Budeme od Vás potřebovat ekonomické výsledky zahrnující: výkaz zisků a ztrát a rozvahu k 31. 12. (popřípadě k rozvahovému dni, pokud hospodářský rok neodpovídá kalendářnímu roku) běžného a minulého období. Dále kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší šesti měsíců, a kopii osvědčení o registraci k daním. Dle objemu financování můžeme požadovat další podklady nebo ručitele.

Může smlouvu uzavřít i cizí státní příslušník?
Ano, může. Nad rámec podkladů, které požadujeme po tuzemských osobách, dodává cizí státní příslušník ještě kopii dokladu o povolení k pobytu.

Jaký je rozdíl mezi nabídkou operativního leasingu a Full-Service leasingu?
Produkt operativní leasing kromě pojištění nezahrnuje služby servisu, pneuservisu, asistence, tankování, náhradního vozidla apod. Tyto služby si musí zajistit a hradit klient sám. U Full-Service leasingu jsou tyto služby již zahrnuty v měsíčním nájmu (dle zvoleného rozsahu) a zákazník nemá žádné další náklady spojené s provozem vozidla (kromě pohonných hmot, provozních kapalin, poškození nad rámec pojistných událostí a případné spoluúčasti při pojistné události).  

Dostanu k vozidlu i „velký“ technický průkaz?
Při převzetí vozidla dostanete balíček dokumentů, tzv. Driver set. Pokud potřebujete velký technický průkaz, můžete si o něj zažádat na e-mailu vtp@aldautomotive.com

Jaká je dostupnost vozidel?
V případě skladového vozidla probíhá reálné dodání do 14 dnů. Pokud se jedná o nové vozidlo zadávané do výroby, doba dodání závisí na podmínkách jednotlivých dodavatelů. V minulosti byla průměrná doba dodání tři měsíce, nyní se vinou koronavirových opatření prodloužila (přesný termín dodání konkrétního vozidla Vám v ALD pochopitelně sdělíme). 

Mohu vyměnit pronajaté vozidlo za jiné v průběhu smlouvy?
Jestliže chcete vyměnit stávající vozidlo za jiné, je nejprve třeba předčasně ukončit stávající smlouvu. Proces předčasného ukončení zahrnuje, mimo jiné, také finanční vyrovnání. Následně si vyberete nové vozidlo, na které podepíšeme novou smlouvu.

Komu mohu vozidlo zapůjčit k řízení?
Vozidlo může řídit kromě nájemce jakýkoliv zaměstnanec leasingového nájemce nebo jeho osoba blízká. Osoba blízká je definována v § 22 občanského zákoníku. Osoba, která neodpovídá výše uvedenému, smí řídit vozidlo pouze na základě písemného souhlasu, který udělí ALD Automotive.

Registrační značka je určena sídlem leasingové společnosti nebo adresou zákazníka?
Vozy mají registrační značku podle sídla leasingové společnosti, která je provozovatelem. Pokud je provozovatelem klient, bude značka odpovídat regionu, kde dojde k přihlášení vozidla. V případě dodání individuální registrační značky je jejím vlastníkem ALD Automotive. Náklady na vydání individuální značky hradí nájemce dle platného sazebníku.

Na jak dlouhou dobu lze uzavřít leasingovou smlouvu?
Vzhledem k tomu, že během prvního roku dochází k největšímu poklesu zůstatkové hodnoty vozu, doporučujeme uzavření leasingové smlouvy na dobu od 24 měsíců. Maximální doba není zákonem stanovena, financování lze uzavřít až na 60 měsíců. Nejčastěji využívaná doba leasingové smlouvy je 48 měsíců, neboť vychází nejvýhodněji z pohledu celkových nákladů vozidla a také v tomto intervalu dochází nejčastěji k obměnám modelových řad u výrobců. Abychom vyhověli požadavkům našich zákazníků na krátkodobý pronájem vozů, uvedli jsme na trh dva nové produkty, a to krátkodobý pronájem zánovních vozů od 12 měsíců a flexibilní pronájem vozů nových i zánovních ALD FLEX s lhůtou pronájmu od jednoho měsíce.

Musím každý rok najet přesně stanovený počet kilometrů?
Rozhodující je pro nás stav tachometru při vrácení vozidla. Doporučujeme hlídat průběžný nájezd, aby na konci leasingové smlouvy nedošlo k velkému rozdílu oproti sjednanému nájezdu. Pokud je již v průběhu leasingové smlouvy zřejmé, že konečný stav tachometru bude výrazně nižší/vyšší oproti předpokladu, doporučujeme Vám včas provést změnu parametrů leasingové smlouvy, tzv. rekalkulaci.

Co dělat, pokud v průběhu leasingu zjistím, že jsem zvolil nesprávný celkový nájezd km?
Můžete zaslat žádost o změnu parametrů délky leasingu nebo výše celkového nájezdu km na e-mail rekalkulace@aldautomotive.com. V žádosti je třeba uvést název společnosti / jméno nájemce, číslo leasingové smlouvy, aktuální stav tachometru ke dni žádosti a požadavek na změnu (tj. požadované celkové trvání smlouvy a požadovaný celkový nájezd).

Jakým způsobem jsou vyúčtovány přejeté/nedojeté km u operativního leasingu nebo Full-Service leasingu?
Pokud je sjednaný nájezd v leasingové smlouvě překročen o více než 1 %, je poplatek za překročení dopočítán jednoduchým vzorcem: Počet km nad/pod sjednaný nájezd se násobí koeficientem uvedeným v leasingové smlouvě. Například sjednaný nájezd je 50 000 km, skutečný nájezd 60 000 km, cena za nadlimitní km 1,50 Kč bez DPH. Rozdíl mezi smluvním limitem a skutečností je 10 000 × 1,50 Kč = 15 000 Kč bez DPH. Tato částka je při ukončení leasingové smlouvy klientům vyfakturována. V případě, že skutečný nájezd je nižší než smluvní nájezd, je částka dobropisována. Maximální výše pro nedojeté km je však 10 000 km.

Mohu s vozidlem jezdit do zahraničí?
Ano. Pokud je provozovatelem vozidla společnost ALD Automotive s.r.o., je nutné, aby každý, kdo bude vozidlo v zahraničí řídit, měl vystavené potvrzení o užívání vozidla (pokud je nájemce zároveň řidičem), případně zplnomocnění od společnosti, která je nájemcem vozidla (v tomto případě je potvrzení vystavováno na společnost nájemce a předáváno s vozidlem v Driver setu). Pro vystavení potvrzení nebo v případě jeho ztráty kontaktujte ALD Automotive s.r.o. na telefonním čísle 955 525 000 nebo e-mailem infocz@aldautomotive.com. V případě, že je provozovatelem vozidla zapsaným v technickém průkazu přímo klient, není nutné potvrzení o užívání vozidla vystavovat.

Je nějak omezena horní hranice smluvního nájezdu kilometrů?
Smlouvy dokážeme připravit na míru. U osobních vozidel standardně připravujeme leasingové smlouvy do maximálního nájezdu 200 000 km.

Kde mohu rychle zjistit technické informace o vozidle nebo podmínky leasingové smlouvy?
K tomuto účelu jsme pro Vás připravili aplikaci myALD Driver, kterou lze využít na mobilní platformě iOS nebo Android. V aplikaci myALD Driver naleznete podmínky leasingové smlouvy, technické informace o vozidle, online informace o dostupných servisech, rychlou pomoc v případě poruchy či nehody nebo si můžete objednat termín vrácení vozidla. Více informací získáte zde. Pro Fleet manažery je k dispozici rovněž internetová aplikace myALD Portál s podrobnými informacemi o službách a vozidlech, k níž více informací naleznete zde.

Jak mám postupovat při ztrátě dokladů nebo registrační značky k vozidlu na operativní leasing?
Ztrátu dokladu nebo registrační značky k vozu pořízenému na operativní leasing nahlaste na Policii ČR a e-mailem na infocz@aldautomotive.com. Nezapomeňte uvést RZ vozidla a číslo smlouvy. Osvědčení o registraci vozidla, doklad o sjednání povinného ručení (zelenou/bílou kartu) a oprávnění k užívání vozidla Vám zašleme do 5 pracovních dní. Kopii policejního protokolu včetně registrační značky (pokud byla ztracena/odcizena pouze jedna) doručte na adresu ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1, 108 00 Praha 10. Registrační značku Vám zajistíme do 5 pracovních dní včetně souvisejících dokladů. Pozor, po tuto dobu je vozidlo nezpůsobilé provozu. V případě ztráty klíčů od vozidla nebo servisní knížky se můžete obrátit přímo na servisního partnera. Upozorňujeme, že ALD požaduje výměnu kompletní sady zámků pro zamezení odcizení nebo vykradení vozidla. Tento fakt je nutné zohlednit před samotným vrácením vozu.

Jak mám postupovat v případě ztráty tankovací karty?
Ztrátu nahlaste bezprostředně písemnou formou do společnosti ALD Automotive na e-mail: blokace@aldautomotive.com.

Blokaci můžete provést i telefonicky, za předpokladu, že znáte číslo karty, a to na telefonních číslech:

  • CCS +420 266 108 108
  • Shell +420 228 880 122
  • Benzina +420 800 102 800
  • MOL +420 241 080 800.

Přestože blokaci oznámíte telefonicky, je nutné provést blokaci i písemně na e-mailové adrese: blokace@aldautomotive.com.

Co mám dělat, pokud zapomenu PIN k tankovací kartě?
Při zablokování karty chybně zadaným PIN kódem se karta blokuje 24 hodin, poté se automaticky odblokuje (pouze OMV a Shell). U ostatních vydavatelů karet se žádá o odblokování karty, stejně jako o duplikát PIN kódu při jeho ztrátě, a to na e-mailové adrese: blokace@aldautomotive.com. Nezapomeňte uvést číslo tankovací karty, RZ vozidla a číslo smlouvy. Dle typu karty Vám bude vystavena nová karta nebo Vám bude dodán nový PIN.

Mohu k vozidlu využívat více tankovacích karet?
Ano, můžete si vybrat z poskytovatelů: MOL, Shell, Benzina, CCS, Innogy (CNG).

Mohu si na vozidlo nalepit reklamu?
Ano, tento úkon však musí být předem schválen ALD – kontaktujte nás tedy na e-mailu infocz@aldautomotive.com. Před vrácením vozidla však musí být polepy odstraněny. Pokud polepením vozidla dojde ke změně barvy vozidla, musí být provedena změna zápisem do registru vozidel. Veškeré náklady na polepení, odstranění polepů nebo zápis do registru vozidel hradí klient.

Jak si ověřím, že je moje elektronická dálniční známka platná?
Platnost elektronické dálniční známky zkontrolujete na webových stránkách www.edalnice.cz zadáním registrační značky požadovaného vozidla. Naši klienti, kteří využívají službu Dálniční známka, si mohou platnost svých známek kdykoliv ověřit v našich on-line aplikacích myALD Portál a myALD Driver.

Kde a jak si zajistím platnou zelenou/bílou kartu pro své vozidlo?
Novou zelenou/bílou kartu byste měli obdržet od dané pojišťovny automaticky, ihned po exspiraci té minulé. V případě, že by se tak nestalo, máte ji k dispozici k tisku v aplikacích myALD nebo nás ohledně jejího dodání můžete kontaktovat na telefonním čísle 955 525 000 / volba 4.

ikona-short-term-hire-50   Finance

Pokud k převzetí vozu dojde v průběhu měsíce nebo téměř na jeho konci, budu pak platit veškeré poplatky za celý měsíc?
Převzetí vozu v průběhu prvního měsíce je spojeno s první fakturou v poměrné části splátky, takže se nemusíte obávat, že budete platit něco navíc. Poslední faktura bude vystavena za celý měsíc, a pokud vracíte vůz v průběhu měsíce, nikoliv k poslednímu dni v měsíci, bude Vám alikvotní rozdíl v nájemném posledního měsíce dobropisován.

Kdy zaplatím první a kdy další splátky?
První poměrnou fakturu obdržíte zhruba do týdne od převzetí vozu na adresu bydliště / sídla společnosti (pokud není ve smluvní dokumentaci uvedena jiná adresa). Další faktury za pronájem se vystavují vždy k 1. dni v měsíci a mají splatnost 18 dní. Pokud máte v nájmu více vozidel, nasčítají se na jednu fakturu, kde jsou vozidla přehledně rozdělena a seřazena podle čísel leasingových smluv. Není pro nás však problém vozidla rozdělit na více faktur podle Vašich požadavků. Poslední faktura bude vystavena za celý měsíc, a pokud vracíte vůz v průběhu měsíce, nikoliv k poslednímu dni v měsíci, bude Vám alikvotní rozdíl v nájemném posledního měsíce dobropisován. U splátek operativního leasingu je možné nastavit od druhé řádné splátky trvalý příkaz, kde jako variabilní symbol uvedete číslo leasingové smlouvy – o nastavení příkazu informujte ALD na e-mailu: infocz@aldautomotive.cz.

Jsem OSVČ. Dostanu každý měsíc fakturu, na které bude cena včetně DPH?
Ano, obdržíte fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu. Veškeré daňové doklady jsou po vystavení dostupné i v naší aplikaci myALD Portál.

Jaký je postup v případě spáchání dopravního přestupku?
V případě, že s námi máte podepsanou dohodu o přefakturaci dopravních přestupků, pokuta je námi uhrazena a následně přefakturována s administrativním poplatkem 150 Kč + DPH. Pokud takováto dohoda sjednána nebyla, odesíláme ji klientovi k úhradě, a to na domluvený kontaktní e-mail.

Zvažuji využít nabídky operativního leasingu bez služeb. Budu platit ještě něco nad rámec sjednané splátky a pohonných hmot?
Ano, v případě operativního leasingu bez služeb hradíte náklady na veškerý provoz vozidla sám/sama.

Jak a kde získám opis faktury?
Opis faktury je možné si jednoduše stáhnout v aplikaci myALD Portál, složka Fakturace, kde jsou dokumenty k dispozici ve formátu PDF. Také nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 955 525 000 / volba 4 nebo prostřednictvím e-mailu infocz@aldautomotive.com.

ikona-servis-50   Servis

Kam mám jezdit na garanční servis nebo do pneuservisu?
Seznam preferované sítě servisů a pneuservisů je uveden v dokumentech, které obdržíte při předání vozidla. Aktuální servisní síť naleznete také ZDE nebo v myALD Drive.

Jak mám postupovat při první výměně pneumatik?
Nejdříve se objednejte do smluvního servisu, který si vyberete buď v aplikacích myALD Driver, myALD Portál, nebo se seznamu ZDE. Doporučujeme objednání v předstihu nejméně 7 dní. Obzvláště v počátku sezony přezouvání mohou být kapacity pneuservisu plné. Nahlaste RZ vozidla (při další obměně číslo skladištního listu) a servis informujte, že majitelem vozidla je ALD Automotive s.r.o. Po přistavení vozidla se prokažte servisní kartou ALD, kterou jste obdrželi při převzetí vozidla v Driver setu. Po výměně pneumatik obdržíte skladištní list, který si pečlivě uschovejte a použijte při další výměně.

Co mám dělat v případě defektu?
Pokud je Vaše vozidlo pojízdné, vyhledejte dle Driver setu, online seznamu nebo v aplikacích myALD Driver a myALD Portál nejbližší servis či pneuservis a prokažte se servisní kartou, kterou naleznete v Driver setu. Pokud je Vaše vozidlo nepojízdné a máte sjednanou asistenční službu ALD Assistance, kontaktujte linku 848 455 555. V případě defektu, který nelze odstranit na počkání, můžete čerpat náhradní vozidlo zdarma po nezbytně nutnou dobu, do maximální výše dle vybraného programu asistence (4, 5 nebo 10 dní). Pokud asistenční službu sjednanou nemáte, můžete využít základní asistenci, která je součástí havarijního pojištění. Kontakt naleznete na zelené/bílé kartě. V tomto případě nárok na náhradní vozidlo nemáte.

Jaké jsou intervaly servisních prohlídek a kolik stojí?
Servisní interval každého vozu je stanoven výrobcem, nikoliv leasingovou společností. Servisní průběh je popsán v dokumentaci k vozidlu. Servisní prohlídku můžete provést ve smluvním servisu dané značky. Doporučujeme Vám objednání v dostatečném předstihu, aby nedošlo ke ztrátě záruky na vozidlo. Kontakt na servisy je uveden online ZDE. Ve variantě Full-Service leasingu jsou tyto prohlídky již zahrnuty. Ve variantě operativního leasingu bez služeb tento náklad klient hradí sám.

Je k dispozici náhradní vůz v době běžné servisní prohlídky?
Pro případ běžné servisní prohlídky Vám můžeme zahrnout službu náhradní vůz do kalkulace. Můžete si zvolit libovolný počet dní, které můžete následně čerpat každý rok. Pokud náhradní vozidlo není součástí splátky, náklad Vám bude fakturován.

Mohu si dodatečně namontovat na vůz třeba tažné zařízení?
Ano, na základě požadavku klienta odsouhlasí ALD Automotive s.r.o. montáž ve smluvním servisu a následně provede zápis do technického průkazu. Na základě odsouhlasené faktury od dodavatele je tažné zařízení přidáno jako technické zhodnocení vozidla a smlouva je rekalkulována (přepočítána) na nové podmínky.

Co mám dělat, když potřebuji opravit vozidlo v zahraničí?
I s touto možností je u produktu počítáno. Můžete si sjednat tzv. asistenční službu. ALD Assistance má platnost po celé Evropě. V případě nehody či poruchy je vždy nutné volat číslo v mezinárodním formátu +420 848 455 555. 

Jak mohu využít náhradní vozidlo?
Existují tři způsoby, jak čerpat náhradní vozidlo. První je z asistence, zde nárok na náhradní vozidlo vzniká v případě nepojízdnosti vozidla, a pokud nelze opravu provést na počkání. Pro čerpání náhradního vozidla je nutné kontaktovat ALD Assistance 848 455 555. Následně Vám bude poskytnuto náhradní vozidlo po nezbytně nutnou dobu, do maximální výše dle vybraného programu asistence (4, 5 nebo 10 dní). Dodatečně náhradní vozidlo čerpat nelze. Další možností je sjednání služby náhradního vozidla samostatně. Toto lze čerpat v případě přistavení vozidla do servisu na prohlídku či opravu. Zde si můžete určit počet dní čerpání v roce, případně lze tuto službu nastavit jako otevřenou s dodatečnou fakturací dle skutečného čerpání. Dále lze čerpat náhradní vozidlo z pojištění v případě nehody, pokud nejste viníkem, vyřizujeme úhradu zápůjčního vozidla s pojišťovnou viníka. Zde můžete čerpat vozidlo stejné nebo nižší kategorie. Náklady na pohonné hmoty nejsou v ceně náhradních vozidel zahrnuty.

ikona-pojisteni-50   Pojištění

Co mám dělat v případě pojistné události?
Pojištění může být součástí poskytované služby. V případě havárie volejte vždy Policii ČR, podle rozsahu poškození (pojízdnosti) asistenční službu a následně ALD Automotive s.r.o. online, e-mailem pojisteni@aldautomotive.com nebo na telefonním čísle 955 525 000 / volba 1, která za Vás pojistnou událost vyřídí. Protože je pojistná smlouva uzavřená mezi pojišťovnou a společností ALD Automotive s.r.o., neobracejte se v tomto případě na pojišťovnu přímo.

Co mám dělat v případě, že chci provést devinkulaci pojistného plnění?
Co nejdříve zašlete e-mailem na pojisteni@aldautomotive.com následující údaje: identifikaci vozidla (číslo smlouvy nebo registrační značku nebo VIN), název pojišťovny, u které je havarijní pojištění sjednáno, číslo pojistné události a datum pojistné události. Devinkulace bude vystavena obratem po obdržení požadavku.

Mohu čerpat bonusy na pojištění, které mám jako řidič z minulosti?
Vozidla jsou pojištěna hromadnou pojistkou společnosti ALD Automotive, kde individuální bonusy na havarijním pojištění nelze zohlednit. Využíváme však služeb pojišťovacího makléře, se kterým společně vyjednáváme u pojišťoven co nejvýhodnější podmínky na pojistném trhu.

Jaký je rozdíl, pokud mám v rámci havarijního pojištění navíc sjednán GAP?
Jedná se o rozšíření havarijního pojištění, kdy v případě totální škody nebo odcizení plní pojišťovna do výše účetní hodnoty vozidla. V takovém případě po ukončení škodní události hradíte pouze spoluúčast. Stejně jako při řešení každé pojistné události se bude přihlížet k tomu, zda byl řidič v době nehody pod vlivem alkoholu či omamných látek.

Jak mám vyřešit poškození čelního skla?
V případě poškození čelního nebo obvodových skel vozu je nutné událost nahlásit ALD Automotive s.r.o. prostřednictvím webu, e-mailem pojisteni@aldautomotive.com nebo na telefonním čísle 955 525 000 / volba 1. V rámci pojištění bude oprava provedena naší smluvní společností ACG.

Jaká je spoluúčast na pojištění?
Výše spoluúčasti na pojištění je uvedena v leasingové smlouvě. Pokud se nejedná o zvýhodněný konkrétní vůz, lze si výši spoluúčasti upravit. Obecně platí, že čím je spoluúčast nižší, tím vyšší je cena pojistky.

Jaká je územní platnost pojištění? Jsou nějaké výjimky?
Pojištění se standardně vztahuje na státy EU, Norsko, Švýcarsko a Turecko. Mimo území EU bohužel neplatí, a je proto potřeba se dopojistit.

Co se stane, pokud bude vozidlo odcizeno?
Nejdříve nahlaste odcizení na Policii ČR a následně ALD Automotive s.r.o. Nájemné hradíte do doby, než bude vydáno usnesení o ukončení pátrání od Policie ČR. Policie ČR vydává usnesení zpravidla po jednom měsíci. Po vydání usnesení o ukončení pátrání dojde k vyrovnání a splátky uhrazené po datu odcizení a do vydání usnesení Vám budou vráceny zpět. Pokud máte v rámci pojištění sjednáno pojištění na účetní hodnotu vozidla (GAP), budete hradit pouze spoluúčast. V případě standardního pojištění bez GAP vyplatí pojišťovna pojistné plnění dle tržní hodnoty vozidla platné pro aktuální období v době odcizení. Pokud je tržní hodnota nižší než účetní, pak hradíte rozdíl. Například: Vozidlo je pojištěno na 300 000 Kč a pojišťovna vyplatí tržní hodnotu 250 000 Kč. Vzniklý rozdíl v tomto případě činí 50 000 Kč.

Jak bude postupováno v případě totální škody, když bude vina na účastníkovi operativního leasingu? Dostanu opět nový vůz za nezměněných podmínek?
Vůz je pojištěn, takže standardně náklady hradí pojišťovna, podle platných pravidel. Vy uhradíte sjednanou spoluúčast. Stejně jako při řešení každé pojistné události se bude přihlížet k tomu, zda byl řidič v době nehody pod vlivem alkoholu či omamných látek. Nový vůz lze objednat ještě před uzavřením pojistné události. Podmínky financování nelze předem garantovat, protože vychází z mnoha proměnných hodnot. Nastavíme Vám však kalkulaci na míru s parametry, které Vám budou vyhovovat. 

V případě nehody v zahraničí po mně policie vyžaduje podpis dokumentu, kterému nerozumím. Co mám dělat?
Protokol podepsat můžete, ke svému podpisu ale připojte větu v českém jazyce, že uvedenému dokumentu nerozumíte a bez jeho českého překladu se k němu nemůžete vyjádřit. V budoucnu tak bude možné další jednání.

Kde najdu aktuální znění Všeobecných a doplňkových smluvních podmínek?
Všeobecné a doplňkové smluvní podmínky v tištěné podobě obdržíte při podpisu smlouvy. 

ikona-asistence-50   Asistence

Jak funguje asistenční služba ALD Assistance?
Jedná se o asistenční službu, která je klientům k dispozici jak na cestách po České republice, tak v zahraničí. Jejím úkolem je poskytnout administrativní informace a poskytnout komplexní servis v oblasti pojištění právní ochrany. Může jít například o tlumočení v případě běžné silniční kontroly v zahraničí, ztrátě či zcizení dokladů nebo zajištění náhradního vozu a servisu při autonehodě či poruše.

Kdy mám nárok na náhradní vozidlo z asistenční služby?
Nárok na náhradní vozidlo z asistence Vám vzniká, pokud je vozidlo nepojízdné a pokud nelze opravu provést na počkání. Pro čerpání náhradního vozidla je nutné kontaktovat ALD Assistanci na čísle 848 455 555. Následně Vám bude poskytnuto náhradní vozidlo po nezbytně nutnou dobu, do maximální výše dle vybraného programu asistence (4, 5 nebo 10 dní). Dodatečně náhradní vozidlo čerpat nelze. Určitě nedoporučujeme využít služeb asistenčního vozidla, které k nehodě přijede bez Vašeho objednání. Nejedná se o smluvního partnera ALD Automotive s.r.o. a náklady, které mohou být několikanásobně vyšší, by Vám byly přeúčtovány.

ikona-ukonceni-50   Ukončení smlouvy

Kam mám vůz po ukončení smlouvy vrátit?
Pokud není domluveno jinak, vůz se předává v sídle ALD Automotive s.r.o. na adrese U Stavoservisu 527/1, 108 00 Praha 10 po předchozím potvrzení termínu. Termín je možné objednat e-mailem vracenivozu@aldautomotive.com, telefonicky na telefonním čísle 955 525 000 / volba 3 nebo prostřednictvím mobilní aplikace myALD Driver. Za poplatek je možné domluvit vyzvednutí vozidla na libovolném místě v ČR. Pro využití této služby nás můžete kontaktovat e-mailem vracenivozu@aldautomotive.com.

Vracím s vozidlem také druhou sadu pneumatik?
Ano, s vozidlem vracíte i druhou sadu pneumatik. V případě, že z důvodu „ojetí“ pneumatik došlo pneuservisem k jejich likvidaci, oznámíte tuto skutečnost s názvem pneuservisu technikovi při vrácení vozidla.

Je možné smlouvu ukončit před termínem smluvního ukončení smlouvy?
Ano, předčasné ukončení smlouvy je možné. Připravíme Vám návrh finančního vyrovnání k datu předčasného ukončení. V takovém případě je třeba zaslat žádost o ukončení smlouvy na e-mailovou adresu ukonceni@aldautomotive.com. Žádost by měla obsahovat název společnosti nebo jméno nájemce, číslo leasingové smlouvy, datum požadovaného ukončení a předpokládaný stav tachometru k datu předčasného ukončení. Předčasné ukončení smlouvy je možné vždy pouze k poslednímu dni v měsíci. Klient by měl žádost zaslat nejpozději k 15. dni měsíce, ke kterému by smlouva měla být předčasně ukončena. V případě zaslání žádosti později bude smlouva ukončena až k poslednímu dni následujícího měsíce. Do 10 pracovních dnů od doručení žádosti o předčasném ukončení je odeslán návrh specifikující podmínky, za jakých je možné smlouvu ukončit.

Jak je posuzován stav vozu při vrácení? Jaké opotřebení je přípustné?
Vozidla jsou hodnocena dle Kodexu běžného opotřebení, který je součástí každého Driver setu spolu s ostatní dokumentací k vozu (je součástí každého předaného vozidla). Míru opotřebení posuzuje nezávislá společnost SGS Czech Republic, s.r.o., která po vrácení vozidla vystaví protokol o stavu vozidla, ten je předkládán klientovi k podpisu. Poškození nad rámec uvedeného akceptovatelného poškození je následně fakturováno klientovi. Jedná se například o propálenou sedačku, odřené disky kol, promáčkliny a odřeniny většího rozsahu, prasklá skla apod. Kvůli bezproblémovému předání vozu jsme pro Vás zajistili možnost kontrolních předprohlídek, které v sobě mohou i nemusí zahrnovat vyčíslení případného nadměrného opotřebení.

Jak probíhá ukončení leasingové smlouvy?
Zhruba čtyři měsíce před ukončením smlouvy obdržíte notifikaci s instrukcemi, jak při ukončení smlouvy postupovat. Můžete si zvolit, zda vozidlo vrátíte nebo zda prodloužíte užívání. Konkrétní možnosti volby se mohou lišit typem produktu. Před vrácením vozidla si domluvíte konkrétní termín přistavení vozidla do sídla ALD Automotive s.r.o., na adrese U Stavoservisu 527/1, Praha 10, e-mailem vracenivozu@aldautomotive.com, telefonicky na telefonním čísle 955 525 000 / volba 3 nebo prostřednictvím mobilní aplikace myALD Driver. Následně obdržíte protokol o převzetí vozidla, na jehož základě se případně provádí závěrečné finanční vyrovnání, které zahrnuje i nadměrné opotřebení a přejeté či nedojeté kilometry oproti smluvenému nájezdu. Nedojeté kilometry (max. do vše 10 000 km) Vám vracíme formou dobropisu. Míru opotřebení posuzuje nezávislá společnost SGS Czech Republic, s.r.o., která po vrácení vozidla vystaví protokol o stavu vozu, ten je předkládán klientovi k podpisu. Poškození nad rámec uvedeného akceptovatelného poškození je následně fakturováno klientovi. Jedná se například o propálenou sedačku, odřené disky kol, promáčkliny a odřeniny většího rozsahu, prasklá skla apod. 

Jaký je další osud vozů po ukončení leasingu?
Vozy se standardně nabízejí k dalšímu prodeji prostřednictvím Centra ojetých vozů ALD Automotive s.r.o. Jedná se o vozy s jistým původem a servisní historií, což z nich činí i jednu z nejbezpečnějších nabídek ojetých vozů na našem trhu.

tlacitko-info-balicek-export