GDPR E – pro zaměstnance skupiny SG

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážená paní, vážený pane,
účelem tohoto dokumentu je poskytnout zaměstnancům, uchazečům o zaměstnání a externím spolupracovníkům skupiny Komerční banky, a.s. v České a Slovenské republice informace o zpracování osobních údajů a právech spojených s nimi. Dozvíte se, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, na jaké účely je využíváme a komu je smíme poskytnout.
Informace o zpracování osobních údajů budou průběžně aktualizovány.


Obsah
Správce osobních údajů ....................................................................................................... 2
Zásady zpracování osobních údajů...................................................................................... 2
Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů?.................................................................. 3
Kdo jsou zpracovatelé Vašich údajů? .................................................................................. 3
Kandidát ................................................................................................................................ 4
Účel zpracování a právní základ zpracování osobních údajů............................................. 4
Z jakých zdrojů informace o vás získáváme ...................................................................... 4
Jak dlouho osobní údaje uchováváme ............................................................................... 4
Příjemci osobních údajů a zpracovatelé.............................................................................. 5
Zaměstnanec......................................................................................................................... 6
Účel zpracování a právní základ zpracování osobních údajů............................................. 6
Z jakých zdrojů informace o Vás získáváme....................................................................... 7
Jak dlouho osobní údaje uchováváme................................................................................. 7
Příjemci osobních údajů a zpracovatelé.............................................................................. 7
Externista .............................................................................................................................. 7
Účel zpracování a právní základ zpracování osobních údajů............................................. 7
Z jakých zdrojů informace o vás získáváme....................................................................... 8
Jak dlouho osobní údaje uchováváme................................................................................ 8
Příjemci osobních údajů a zpracovatelé ............................................................................ 8
Právo odvolat souhlas.......................................................................................................... 8
Předávání osobních údajů do zahraničí.............................................................................. 9
Způsob zpracování osobních údajů.................................................................................... 9
Vaše práva............................................................................................................................ 9
Kontaktní údaje .................................................................................................................... 9

Správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je vždy jednotlivá společnost Skupiny KB, jak je definováno níže (dále jen „Skupina KB“), které jste osobní údaje poskytli nebo která je od vás získala. Správce Vaše osobní údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování.
Skupina KB
ALD Automotive s. r. o., se sídlem: Praha 10, U Stavoservisu 527/1, PSČ 108 00, IČ: 61063916,
ALD Automotive Slovakia s. r. o., se sídlem: Bratislava, Panónska cesta 47, PSČ 851 04, IČ: 47 977 329
ESSOX s.r.o., se sídlem: České Budějovice, F. A. Gerstnera 52, PSČ 370 01, IČ: 26764652
Essox Finance, s.r.o., se sídlem: Bratislava, Karadžičova 16, PSČ 821 08, IČ: 35 846 968
Factoring KB, a.s., se sídlem: Praha 5 – Stodůlky, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČ: 25148290.
Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 4531 7054,
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, se sídlem: Bratislava, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, IČ: 47231564
KB Penzijní společnost, a.s., se sídlem: Praha 5 – Stodůlky, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČ: 61860018,
Komerční pojišťovna, a.s., se sídlem: Praha 8, Karolinská 1, č. p. 650, PSČ 186 00, IČ: 63998017,
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Praha 2, Bělehradská 128, č.p. 222, PSČ 120 21, IČ: 60192852,
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., se sídlem: Praha 5 – Stodůlky, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČ: 61061344
SG Equipment Finance Czech Republic - org. zložka, se sídlem: Bratislava 1, Hodžovo nám. 1A, PSČ 810 00, IČ: 31785972


Zásady zpracování osobních údajů
Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:
 Vaše osobní údaje zpracováváme pro stanovený účel, stanovenými prostředky a stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytně nutná vzhledem k účelům jejich zpracování;
 Vaše osobní údaje chráníme a jejich zpracování zajišťujeme s nejvyšší bezpečností tak, abychom zabránili jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování;
 dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji zaměstnanců, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

 

Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů?
Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro všechny společnosti ve Skupině KB je:
Adam Fiedler
Na Příkopě 969/33
114 07 Praha 1
Tel.: +420 955 532 780
Kdo jsou zpracovatelé Vašich údajů?
Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje. Tento postup používají v některých případech i společnosti Skupiny KB při zpracování osobních údajů. V těchto případech jsou smluvně i regulací garantovány stejné zásady zpracování osobních údajů, jako je tomu ze strany Skupiny KB.

 

Kandidát
Účel zpracování a právní základ zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu provádíme: (a) z důvodu oprávněného zájmu za účelem výběru nejvhodnějšího kandidáta a co nejefektivnější obsazení volné pracovní pozice a (b) k uzavření pracovní smlouvy.
Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem provádíme za účelem nabídky dalších volných pracovních míst.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Identifikační a kontaktní údaje
Jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa bydliště, telefonní spojení, rodinný stav, státní příslušnost, národnost, fotografie, e-mailová adresa, adresa profilu na sociálních sítích.
Údaje a vzdělání a předchozím zaměstnání
Seznam absolvovaných škol, diplomy, vysvědčení, kurzy, certifikáty, předcházející zaměstnavatelé, motivační dopis, řidičský průkaz, psychologické testy, psychodiagnostický test, náborové testy.
Veřejně dostupné údaje
Dále mohou být získány informace, které jsou volně dostupné na internetu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku nebo jiného insolvenčního registru s podobným nebo stejným obsahem nebo ze sociální sítě LinkedIn.
Údaje ze vzájemné komunikace
Poznámky z telefonických rozhovorů, videonahrávky, poznámky z osobních pohovorů a případně písemná komunikace.
Ochrana budov
Za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů jsou vaše pohyby po budovách zaznamenávány a jsou ukládány kamerové záznamy z vybraných prostor budov.
Z jakých zdrojů informace o vás získáváme
Informace získáváme z Vašeho životopisu, portálů zaměřených na inzerci pracovních pozic, na které byla zaslána reakce, prostřednictvím personální agentury, na základě referencí nebo ze vzájemné komunikace, ze sociálních sítí a internetu.
Jak dlouho osobní údaje uchováváme
Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro daný účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů jsme vyhodnotili obvyklou dobu zpracování osobních údajů následovně pro účely:
 oprávněného zájmu a plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání náboru, nejdéle však po dobu 6 měsíců;
 ochrany oprávněných zájmů uchováváme údaje spojené s ochranou budov 180 dní.

 v případě udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů budou osobní údaje uloženy za účelem nabídky jiné pracovní pozice po dobu 24 měsíců nebo případně do doby odvolání souhlasu.


Příjemci osobních údajů a zpracovatelé
Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.


Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě je vždy uzavřena písemná smlouva, ve které je upraveno zpracování osobních údajů tak, aby obsahovalo stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje správce Vašich osobních údajů. Významní zpracovatelé jsou personální agentury a zpracovatelé psychologických testů.

 

Zaměstnanec
Účel zpracování a právní základ zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu provádíme v nezbytně nutném rozsahu (a) z důvodu splnění smlouvy - zejména pracovní smlouvy, smlouvy k benefitním programům, smlouvy ze zdravotnickým zařízením zajišťujícím pracovnělékařské služby, smlouvy ke spoření a pojištění (b) ke splnění právní povinnosti - zejména oznamovacích povinností vůči orgánům státní správy, soudům a policii, povinností týkající se výkonu rozhodnutí a splnění archivační povinnosti, (c) za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů, zejména ochrany informačních technologií, budov a majetku, dobrého jména a v souvislosti s řízením bezpečnostních rizik, prevence a šetření podvodů a (d) dále pro účely oprávněných zájmů správce v oblasti personálního poradenství, vzdělávání a hodnocení.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Identifikační a kontaktní údaje
Jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, telefonní spojení, datum a místo narození, rodné číslo, rodinný stav, fotografie, státní příslušnost, národnost, zda jste statutárním orgánem či v dozorčím orgánu jiné právnické osoby, zda podnikáte, bankovní spojení, osobní číslo.
Údaje ke zpracování mzdy, odměňování a benefity
Evidence odpracované doby, údaje pro zohlednění slev a srážek na daních, údaje pro zohlednění slev a srážek na spoření a pojištění, informace o pracovních úrazech, údaje o pracovních cestách včetně ubytování a rezervace letenek, jízdenek a drobných výdajů, nařízené srážky ze mzdy, potvrzení o studiu, invalidní či starobní důchod, stravenky, benefitní program Cafeterie, akciový program, informace pro roční zúčtování daně zahrnují souhrn všech příjmů a odvodů za příslušné období.
Personální poradenství, vzdělávání a hodnocení
V oblasti personálního poradenství a vašeho kariérního rozvoje pracujeme s vaší historií pracovních pozic, odměňováním a pracovním hodnocením. Pro vybrané pracovní pozice jsou využívány psychologické posudky. Také jsou uchovávány informace z případných porušení vnitřních předpisů a zákona, dohody o hmotné zodpovědnosti, dohody o závazcích zaměstnance, pracovnělékařské prohlídky, hodnocení zaměstnance, plné moci. Informace o absolvovaných školeních a vzdělávacích akcích.
Ochrana budov a informačních systémů, nahrávání hovorů, záznamy GPS
Kamerové záznamy jsou pořizovány výhradně pro účely dodržování právních povinností, a ochranu práv a právem chráněných zájmů. Z důvodu ochrany informačních systémů jsou ukládány informace o vašem přihlášení a odhlášení, případně je protokolována vaše aktivita ve vybraných aplikacích. U vybraných pracovních pozic jsou nahrávány rozhovory s klienty jako doklad o zadání požadavku na realizované služby. V případě pořizování záznamů Vás na to vždy předem upozorníme. Obsah této komunikace je důvěrný a využíváme jej výhradně pro účely dodržování právních povinností, uzavření a plnění smlouvy, ochrany práv a právem chráněných zájmů. Z důvodu vykazování soukromých a služebních jízd a ochrany majetku jsou ukládány záznamy GPS služebních aut.

 

Z jakých zdrojů informace o Vás získáváme
Informace získáváme ze vstupního formuláře, životopisu, vstupního pohovoru a vzájemné komunikace. Dále jsou informace získávány z aplikací, které využíváte při Vaší práci a ze systémů ochrany budov.
Jak dlouho osobní údaje uchováváme
Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro daný účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů jsme vyhodnotili obvyklou dobu zpracování osobních údajů následovně pro účely:
 plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu pěti let v České republice a deseti let na Slovensku;
 splnění právní povinnosti uchováváme osobní údaje zaměstnanců 30 let v České republice a do 70 let subjektu údajů na Slovensku;
 ochrany oprávněných zájmů uchováváme údaje spojené s ochranou budov 180 dní, hlasové záznamy 5 let a záznamy z informačních systémů 10 let.
Příjemci osobních údajů a zpracovatelé
Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji zaměstnanců, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.
Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě je vždy uzavřena písemná smlouva, ve které je upraveno zpracování osobních údajů tak, aby obsahovalo stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje správce Vašich osobních údajů. Významní zpracovatelé jsou Edenred, Benefity Management, společnosti zajišťující provoz, správu a zabezpečení budov a informačních systémů, BCD Travel, společnosti Skupiny KB, Societe Generale.


Externista
Účel zpracování a právní základ zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu provádíme v nezbytně nutném rozsahu (a) z důvodu splnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb pro Skupinu KB a (b) za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů - zejména ochrany budov a informačních technologií

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Identifikační a kontaktní údaje
Jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, kontaktní adresa, e-mailová adresa.
Ochrana budov a informačních systémů
Kamerové záznamy jsou pořizovány výhradně pro účely dodržování právních povinností a ochranu práv a právem chráněných zájmů. Z důvodu ochrany informačních systémů jsou ukládány informace o vašem přihlášení a odhlášení, případně je protokolována vaše aktivita ve vybraných aplikacích.

Z jakých zdrojů informace o vás získáváme
Informace získáváme ze vstupního formuláře a vzájemné komunikace. Dále jsou informace získávány z aplikací, které využíváte při Vaší práci a ze systémů ochrany budov.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme
Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro daný účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů jsme vyhodnotili obvyklou dobu zpracování osobních údajů následovně pro účely:
 plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi společností ze Skupiny KB a vaším zaměstnavatelem, resp. osobou, pro kterou na základě smluvního vztahu vykonáváte činnost, která je předmětem smluvního vztahu mezi společností ze Skupiny KB a touto osobou; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu pěti let v České republice a deseti let na Slovensku;
 ochrany oprávněných zájmů uchováváme údaje spojené s ochranou budov 180 dní a záznamy z informačních systémů 10 let.
Příjemci osobních údajů a zpracovatelé
Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji zaměstnanců, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě je vždy uzavřena písemná smlouva, ve které je upraveno zpracování osobních údajů tak, aby obsahovalo stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje správce Vašich osobních údajů. Významní zpracovatelé jsou, společnosti zajišťující provoz, správu a zabezpečení budov a informačních systémů, společnosti Skupiny KB.

Právo odvolat souhlas a právo vznesení námitky ke zpracování
V tomto Informačním memorandu je popsáno, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Pokud odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas.
V případě zpracování z titulu oprávněného zájmu máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.
Souhlas můžete odvolat, případně vznést námitku ke zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu prostřednictvím elektronické pošty, na mailové adrese osobniudaje@aldautomotive.com.

Předávání osobních údajů do zahraničí
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České a Slovenské republiky a na území dalších států Evropské unie, kde sídlí subjekty patřící do skupiny KB, a které sdílejí stejné standardy ochrany osobních údajů jako Česká a Slovenská republika. Správce ani zpracovatelé podílející se na zpracování osobních údajů zaměstnanců nepředávají osobní údaje zaměstnanců do zemí mimo Evropskou unii.
Způsob zpracování osobních údajů
Způsob, kterým správce zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje pouze manuální zpracování v informačních systémech.

Vaše práva
Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy. Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, aby člen skupiny KB odstranil či opravil takto vzniklý závadný stav. Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Kontaktní údaje
V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek ve vztahu ke zpracování osobních údajů, můžete se kdykoliv obrátit na ALD Automotive s.r.o. nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů, e-mail: osobni_udaje@kb.cz, tel. v ČR: 800 521 521, ze zahraničí: +420 955 559 550.


Toto Informační memorandum je platné a účinné ke dni 25. 5. 2018. Aktuální znění Informačního memoranda je uveřejněno na webových stránkách www.kb.cz.

 

Celý dokument ke stažení

 

Zavolejte nám
+420 955 525 000